Breytingatillögur við lög Hins íslenska biblíufélags
lagðar fyrir aðalfund hinn 7. febrúar 2010

 

Gildandi lög í svörtum lit

Breytingatillögur í rauðum lit

 

Lög Hins íslenska Biblíufélags

      Stofnað 10. júlí 1815

1. gr.


Félagið heitir Hið íslenska Biblíufélag. Varnarþing þess er í Reykjavík.

Félagið heitir Hið íslenska Biblíufélag. Aðsetur þess er í Reykjavík.

 

2. gr.


Tilgangur félagsins er að vinna að útgáfu, útbreiðslu og notkun Biblíunnar.

Tilgangur félagsins er að vinna að þýðingu, útgáfu, útbreiðslu og notkun Biblíunnar, svo og að styðja eftir föngum slíkt starf í öðrum löndum þar sem þörf gerist, m.a. í samstarfi við Sameinuðu biblíufélögin (United Bible Societies – UBS).

 

3. gr.


Félagar eru þeir sem þess óska og greiða tilskilið árgjald eða ævigjald. Aðalfundur ákveður upphæð félagsgjalda. Aðalfundur getur kjörið heiðursfélaga.

 

4. gr.


Tillögurétt og atkvæðisrétt á félagsfundum hafa allir sem greitt hafa árgjald sitt fyrir yfirstandandi reikningsár, svo og ævifélagar og heiðursfélagar.

[3. og 4. gr. verði sameinaðar og ný 3. gr. hljóði svo:] 

Félagar geta verið allir þeir sem tilheyra kristinni kirkju, óháð kirkjudeild, og styðja vilja markmið félagsins.  Umsóknir um aðild ber að senda stjórn félagsins.

Fullra félagsréttinda njóta þeir sem greitt hafa tilskilið árgjald eða ævigjald. Aðalfundur ákveður fjárhæð félagsgjalda.

                Aðalfundur getur kjörið heiðursfélaga og þarf til þess atkvæði a.m.k. ¾ viðstaddra.  Heiðursfélagar hafa tillögurétt og atkvæðisrétt á félagsfundum.

 

5. gr.


Stjórn félagsins skipa 9 menn. Biskup Íslands er sjálfkjörinn forseti. Aðalfundur kýs aðra stjórnarmenn, þar af 4 presta eða guðfræðinga. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum og kýs úr sínum hópi varaforseta, ritara og gjaldkera.

(Verði 4. gr.)


Stjórn félagsins fer með æðsta vald í málefnum félagsins milli aðalfunda.  Stjórnina skipa 9 menn. Biskup Íslands er sjálfkjörinn forseti. Aðalfundur kýs aðra stjórnarmenn, 4 guðfræðinga og 4 aðra.

                Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum og kýs úr sínum hópi varaforseta, ritara og gjaldkera sem saman mynda framkvæmdastjórn félagsins. 

Framkvæmdastjórn starfar í umboði stjórnarinnar að þeim verkefnum sem henni eru falin, einkum varðandi rekstur félagsins. 

Einnig getur stjórn félagsins skipað nefndir til að vinna að sérstökum verkefnum.

 

6. gr.


Stjórnin heldur fundi eftir þörfum, þó ekki sjaldnar en þrisvar á ári. Stjórnarfundir eru lögmætir sé meiri hluti stjórnar viðstaddur. Ákvarðanir skulu lagðar fyrir félagsfund ef tveir eða fleiri stjórnarmenn óska þess. Meiri hluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnar- og félagsfundum.

(Verði 5. gr.)


Stjórnin heldur fundi eftir þörfum, þó ekki sjaldnar en þrisvar á ári. Stjórnarfundir eru lögmætir sé meiri hluti stjórnar viðstaddur. Meirihluti atkvæða ræður lyktum mála á stjórnarfundum; sama gildir um fundi framkvæmdastjórnar.

Ef a.m.k. tveir stjórnarmenn eða 25 félagsmenn óska félagsfundar til umræðu um málefni félagsins er skylt að boða til hans eins fljótt og unnt er og halda fundinn eigi síðar en innan þriggja vikna.

 

7. gr.


Stjórn félagsins ber sameiginlega ábyrgð á fjármunum félagsins og öðrum eignum og skal á hverjum tíma leitast við að ávaxta þær sem best. Reikningsár félagsins er almanaksárið.

 

 

(Verði 6. gr.)


Stjórn félagsins ber sameiginlega ábyrgð á fjármunum félagsins og öðrum eignum.  Skal hún leitast við að ávaxta fjármuni sem best og gæta ítrustu hagsýni í rekstri.

Reikningsár félagsins er almanaksárið.

 

8. gr.


Stjórninni er heimilt að ráða félaginu framkvæmdastjóra og erindreka. Framkvæmdastjórinn sér um daglegan rekstur og annast framkvæmd á ákvörðunum stjórnar en getur jafnframt gert tillögur til stjórnar um starfshætti félagsins í samræmi við tilgang þess. Framkvæmdastjóri situr stjórnarfundi og á þar tillögurétt.

(Verði 7. gr.)


Stjórninni er heimilt að ráða félaginu framkvæmdastjóra, erindreka og/eða annað starfsfólk eftir því sem nauðsyn krefur.

Framkvæmdastjórinn sér um daglegan rekstur og annast framkvæmd ákvarðana stjórnar en getur jafnframt gert tillögur til stjórnar um starfshætti og verkefni félagsins í samræmi við tilgang þess. Framkvæmdastjóri situr stjórnarfundi og á þar tillögurétt.

 

9. gr.


Stjórnin má útvega félaginu trúnaðarmenn í kaupstöðum og héruðum landsins, er hafi forgöngu um meðlimasöfnun, innheimtu félagsgjalda, fjársöfnun félaginu til styrktar og annist önnur störf er stjórnin kann að fela þeim með erindisbréfi. Þar sem fimmtíu eða fleiri félagsmenn eru í sama prófastsdæmi, geta þeir kosið sér fulltrúa er hafi þessi störf á hendi. Þeim er heimilt að sækja stjórnarfundi, en tillögu- og atkvæðisrétt hafa þeir í þeim málum er snerta biblíuútbreiðslu í umdæmum þeirra. Kostnaður við félagsstörf greiðist úr félagssjóði.

(Verði 8. gr.)


Stjórnin má útvega félaginu trúnaðarmenn í kaupstöðum og héruðum landsins.  Skal við val þeirra leitast við að ná til sem flestra kirkjudeilda.  Trúnaðarmenn hafi í samráði við stjórnina forgöngu um útbreiðslu og notkun Biblíunnar á starfssvæði sínu. 

Heimilt er trúnaðarmönnum prófastsdæmis, eða fleiri prófastsdæma saman þyki það hagkvæmara til framgangs markmiðum félagsins, að efna með sér til samstarfsnefnda.  Skulu þær að jafnaði skipaðar 3 trúnaðarmönnum, eða a.m.k. jafnmörgum og prófastsdæmin sem í hlut eiga, séu þau fleiri. 

Trúnaðarmenn og samstarfsnefndir skulu njóta tillöguréttar til stjórnar félagsins um hvaðeina er varðar starfsemi þess. 

Kostnaður við félagsstörf á vegum trúnaðarmanna eða samstarfsnefnda greiðist því aðeins úr félagssjóði að heimilað hafi verið fyrirfram. 

Samstarfsnefndir skulu senda stjórn félagsins stutt yfirlit yfir starfsemina á liðnu ári eigi síðar en 4 vikum fyrir aðalfund hverju sinni.

 

   Ný 9. gr.

Stjórnin efnir árlega til samráðsfundar um málefni félagsins með trúnaðarmönnum þess og öðrum félagsmönnum er þátttöku óska.

Ennfremur skulu eiga rétt til setu á téðum samráðsfundum fulltrúar trúfélaga í Samstarfsnefnd kristinna trúfélaga og fulltrúar kristinna félagasamtaka,.

 

10. gr.


Aðalfundur skal haldinn fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Þá skal stjórnin gefa skýrslu um störf sín og leggja fram endurskoðaðan ársreikning. Kosin skal stjórn leynilegri kosningu, auk tveggja endurskoðenda félagsreikninga til eins árs í senn. Á aðalfundi annað hvort ár ganga 4 menn úr stjórn (þar af tveir guðfræðingar eða prestar) og skal kjósa menn í þeirra stað verði þeir ekki endurkosnir.
Launaðir starfsmenn félagsins eru ekki kjörgengir.
Til aðalfundar skal boðað með mánaðar fyrirvara hið minnsta með tilkynningu í dagblöðum og skal fundarefnis getið. Til félagsfunda skal boðað á sama hátt en með tveggja vikna fyrirvara. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn félagsins tveimur vikum fyrir aðalfund. Endurskoðaður reikningur félagsins skal liggja frammi viku fyrir aðalfund. Forseti stýrir fundum.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok aprílmánaðar ár hvert. Þá skal stjórnin gefa skýrslu um störf sín og leggja fram endurskoðaðan ársreikning sem borinn skal upp til samþykktar.

Kosin skal stjórn leynilegri kosningu, tveir menn hverju sinni (1 guðfræðingur og 1 annar) og er kjörtímabil þeirra 4 ár.  Þá skulu kosnir tveir skoðunarmenn félagsreikninga til eins árs í senn.  Endurkosning er heimil en þó má enginn sitja lengur en 3 kjörtímabil í senn.  Launaðir starfsmenn félagsins eru ekki kjörgengir.

Til aðalfundar skal boðað með mánaðar fyrirvara hið minnsta með tilkynningu í dagblöðum og skal fundarefnis getið. Til félagsfunda skal boðað á sama hátt en með tveggja vikna fyrirvara.

Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn félagsins tveimur vikum fyrir aðalfund. Endurskoðaður reikningur félagsins skal liggja frammi viku fyrir aðalfund, svo og tillögur til lagabreytinga sé um þær að ræða.

 

11. gr.


Verði félagið lagt niður skulu sjóðir þess og aðrar eignir faldar biskupsembættinu til vörslu og skal þeim varið til þess að vinna að útgáfu, útbreiðslu og notkun Biblíunnar.

 

 

 

12. gr.


Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf til þess 2/3 fundarmanna.

 

Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi og þarf til þess samþykki 2/3 fundarmanna.

 

 

             Ákvæði  Til  bráðabirgða:

Breyttar reglur um kjör til stjórnar sbr. 10. grein skulu koma til framkvæmda þannig að á aðalfundum 2010 og 2012, þegar 4 stjórnarmenn ljúka kjörtímabili sínu hvort ár, skulu tveir kosnir til eins árs og tveir til 4 ára. Tímatakmörkun á setu í trúnaðarstöðum sbr. sömu grein reiknist frá aðalfundi 2010.

 

[Nánar tiltekið verður kjöri til stjórnar hagað svo:

2010   4 út en tveir kosnir til 1 árs (2011) og tveir til 4 ára (2014)

2011   2 út og tveir kosnir til 4 ára (2015)

2012   4 út en tveir kosnir til 1 árs (2013) og tveir til 4 ára (2016)]

 

                                  (Samþykkt á aðalfundi Hins íslenska Biblíufélags 13. nóv. 1950 og 19. febr. 1995.)

                                     

 

Að tillögunum standa Arnfríður Einarsdóttir og Ólafur Egilsson, stjórnarmenn í Biblíufélaginu, ásamt Jóni Pálssyni og Ragnari Gunnarssyni.